Licenčné podmienky použitia modulov

Pri zakúpení modulu sa dojednáva licencie na jeden produkčnej web / eshop / doménu.

Moduly je možné prevádzkovať aj na testovacie inštaláciu na PC vlastníka licencie.

Licencia nie je časovo obmedzená, je dohodnutá na dobu neurčitú.

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k dodávaným modulom, náleží dodávateľovi ako tvorcovia dodávaného modulu.

Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Českej republiky.

Za riadne a v plnej výške uhradený modul podľa dohodnutých podmienok udeľuje dodávateľ odberateľovi užívať licenciu výhradne k jeho účely podľa obchodných a licenčných podmienok.

Odberateľ nie je oprávnený užívať väčšie množstvo licencií, než aký bol dodávateľom poskytnutý alebo sa dojednal pri zakúpení produktu.

V cene licencie nie sú zahrnuté žiadne ďalšie dodatočné individuálne úpravy, dodatočné služby spojené s inštaláciou a prevádzkou modulu.

Odberateľ nie je oprávnený modul ponúkať, poskytovať, predávať, vystavovať na prevzatie, sprostredkovávať ďalší predaj, kopírovať, množiť. Odberateľ nesmie modul poskytnúť tretím stranám ani zadarmo, ani za finančnú úhradu, ani si účtovať za ich inštaláciu a spojené služby.

Odberateľ môže kód v module pre vlastnú potrebu upraviť. Úpravou pre vlastnú potrebu sa rozumie, aby bola zachovaná do budúcna funkčnosť modulu, prípadné korekcie pre správnu funkčnosť modulu, potrebná rozšírenie pre zachovanie funkčnosti modulu v systéme odberateľa. Vždy musí byť zachovaný názov modulu, vrátane všetkých odkazov na licenčné a obchodné podmienky a poznámky o autorovi. Úpravou neprechádzajú autorské práva na odberateľa. Licenčné a obchodné podmienky je zakázané meniť.

V prípade porušenia licenčných dohôd popísaných vyššie, môže dodávateľ požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku.

Dodaný softvér ako autorské dielo používa ochrany najmä zák. č. 121/2000 Zb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Zb., trestného zákona.

Odberateľ je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmito obchodnými podmienkami.

Dodávateľ má nárok dohliadať na dodržiavanie licenčných a autorských práv.

V prípade zásahu odberateľa do autorských práv dodávateľa vzniká dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 000 Sk. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy na úhradu zmluvnej pokuty v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Nárok dodávateľa na náhradu škody spôsobené zásahom odberateľa do autorských práv dodávateľa, nie je zaplatením zmluvnej pokuty odberateľom dotknutý.

Popri nároku na zmluvnú pokutu má dodávateľ v prípade zásahu odberateľa do jeho autorských práv nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvér a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv vrátane poskytnutia primeraného zadosťučinenia a vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia.

Poznámka: Strojový preklad z CZ do SK pomocou Google translate