Obchodní podmínky

Kontaktní údaje dodavatele

Eva Mrózková
Horní Bludovice 251
739 37 Horní Bludovice
Česká republika

IČO: 05265096
Nejsem plátce DPH

Identifikovaná osoba dle §6i
DIČ: CZ8160024950

Bankovní spojení:

Banka: Fio banka, a.s.
Měna účtu: CZK
Číslo účtu: 2101034997 / 2010
IBAN: CZ34 2010 0000 0021 0103 4997
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Banka: Fio banka, a.s.
Měna účtu: EUR
Číslo účtu: 2601441484 / 2010
IBAN: CZ73 2010 0000 0026 0144 1484
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vydaným: Magistrát města Havířova dne 25. 7. 2016

Základní ustanovení

Předmětem těchto webových stránek https://prestashop.valasinec.sk je nabídka internetových služeb, distribuce a vývoj software a poradenská činnost. Uvedené podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a odběratele.

Práva a povinnosti dodavatele

Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat modul v co nejkratší době po přijetí platby na účet.

Ke každé zaplacené objednávce je automaticky vystaven doklad o zaplacení. Ten je zasílán na odběratelem uvedený email v příloze ve formátu PDF a současně si jen odběratel může stáhnout ve svém účtu na tomto webu.

Dodavatel se zavazuje chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami popsanými v odstavci "Prohlášení o ochraně osobních údajů".

Dodavatel, jakožto vlastník autorských práv na vyhotovené produkty a služby, je oprávněn je poskytovat nebo prodávat dalším třetím stranám, není-li toto s odběratelem sjednáno jinak.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.

Dodavatel nenese odpovědnost za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodávaného produktu po změně podmínek nebo technického řešení ze strany odběratele ani žádné další straně. Typicky aktualizace programového vybavení, přechod na novou verzi apod. Aktualizace na další verze není součástí sjednané licence.

Dodavatel má právo zrušit objednávku, pokud dodávka objednaného produktu není možná nebo pokud dodavatel uzná, že není v jeho moci ji řádně splnit za požadovaných podmínek odběratele.

Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na veškeré produkty, úpravy a designy, které vytvořil.

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody způsobené porušením licenčních podmínek.

Práva a povinnosti odběratele

Odběratel je povinen uvést do registračního formuláře požadované údaje, v případě vystavení dokladu na firmu i název společnosti, IČ, DIČ (pokud je plátce) a svou emailovou adresu a telefonní kontakt.

Odběratel má právo své osobní údaje měnit.

Odběratel je povinen zabezpečit své přihlašovací údaje k přihlášení ke svému účtu.

Odběratel má právo na vymazání veškerých údajů z databáze dodavatele, požádá-li o to dodavatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

Odběratel má právo zrušit objednávku ještě před odesláním objednaného produktu dodavatelem, případně před zahájením programování požadovaných individuálních úprav. Zaplacená částka bude odběrateli bezodkladně vrácena na účet, nejpozději však do 14 dnů. Pokud byly programovací práce již zahájeny, může dodavatel požadovat odpovídající částku za zahájení dohodnutých úprav nebo programování. V případě odeslání produktu mailem, již nelze objednávku zrušit.

Odběratel je oprávněn užívat produkty a úpravy dle udělené licence a licenčních podmínek zde zveřejněných. Licenční podmínky jsou vždy součástí produktu v elektronické podobě.

Odběratel nese odpovědnost za porušení licenčních podmínek a porušení autorského zákona. Viz licenční podmínky užití.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete v samotné sekci zde https://prestashop.valasinec.sk/content/7-ochrana-osobnych-udajov

Uzavření kupní smlouvy

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem potvrzení emailové objednávky odběratele.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím těchto webových stránek nebo jinou elektronickou komunikací jsou závazné a odběratel stvrzuje, že se seznámil s obchodními a licenčními podmínkami, a reklamačním řádem (uvedeným v odstavci "Reklamace"), a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Prodej produktů (modulů) na těchto webových stránkách je realizován elektronicky, zasláním emailů (uvedeným v registraci) s požadovaným produktem.

Platební podmínky

Dodavatel přijímá platbu vzhledem k povaze produktu pouze bankovním převodem.

Odběratel je vždy informován, na který účet se platba zasílá. Je uveden zde v obchodních podmínkách a současně je odběrateli zaslán emailem a zobrazen po dokončení objednávky.

Dodací podmínky

Po přijetí částky na účet, se dodavatel zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat objednaný produkt na emailovou adresu, uvedenou při registraci.

Pokud povaha produktu vyžaduje jiné způsob dodání zboží, třeba z důvodů objemu dat apod., obě strany si formu dodání dohodnou.

Pokud je sjednána služba spojená s instalací a odzkoušením, je nutné dodavateli poskytnout potřebné údaje, aby dodavatel kupní smlouvu naplnil.

Reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnout jinak.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

U produktů poskytovaných zdarma, není možno vyžadovat odstranění případné vady.

Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.

V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení o kupní smlouvy

Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Produkt (modul) distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.

Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě neodborného použití softwaru, modulu či úpravy a přítomnosti individuálních funkčních úprav.

Pokud odběratel neposkytne potřebné přístupy na server nebo web odběratele při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

Licenční podmínky užití

Při zakoupení produktu (modulu) se sjednává licence na jeden produkční web / eshop / doménu.

Produkty (moduly) lze provozovat i na testovací instalaci na PC vlastníka licence.

Licence není časově omezena, je sjednána na dobu neurčitou.

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodávaným produktům (modulům), náleží dodavateli jakožto tvůrci dodávaného produktu.

Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Za řádně a v plné výši uhrazený produkt (modul) dle sjednaných podmínek, uděluje dodavatel odběrateli užívat licenci výhradně k jeho účelům dle obchodních a licenčních podmínek.

Odběratel není oprávněn užívat větší množství licencí, než jaký byl dodavatelem poskytnut nebo byl sjednán při zakoupení produktu.

V ceně licence nejsou zahrnuty žádné další dodatečné individuální úpravy, dodatečné služby spojené s instalací a provozem produktu (modulu) ani aktualizace modulů (pokud autor sám nenabídne).

Odběratel není oprávněn produkt (modul) nabízet, poskytovat, prodávat, vystavovat ke stažení, zprostředkovávat další prodej, kopírovat, množit. Odběratel nesmí produkt (modul) poskytnout třetím stranám ani zdarma, ani za finanční úhradu, ani si účtovat za jejich instalaci a spojené služby.

V případě porušení licenčních ujednání popsaných výše, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo používá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona.

Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel má nárok dohlížet na dodržování licenčních a autorských práv.

V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.

Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

Aktivace dodaného modulu

Některé moduly mohou vyžadovat po své instalaci, aktivaci do systému PrestaShop. Bez řádné aktivace není možné modul použít.

Aktivací dochází k zapsání údajů do PrestaShopu a modul je svázán s touto doménou / instalaci PrestaShopu.

Pokud odběratel potřebuje modul přeregistrovat, modul ho sám navede. Přeregistrace musí probíhat v souladu s licenčními podmínkami.

Odpovědnost za škody

Dodavatel odpovídá za to, že požadovaný produkt (modul) plní uvedené vlastnosti popisované v nabídce.

Dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat při instalaci produktu. Odběratel má možnost produkt odzkoušet na vlastním počítači před instalací na produkční web / eshop / doménu. Má možnost nechat si zdarma otestovat modul před zaplacením na jim uvedené verzi aplikace. Produkty (moduly) jsou vyvíjeny, aby funkce určené aplikace doplňovali a rozšířili ji o další funkce.

Dodavatel neručí za funkčnost u odběratelem nebo dalším subjektem modifikovaných aplikací PrestaShopu nebo samotného modulu.

Závěrečná ustanovení

V případě stížnosti se můžete obrátit na dodavatele na emailovou adresu admin@valasinec.sk.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.